Schitterend pictogram Verbeter prestaties en analyses met onze nieuwe AI-gebaseerde integratie met GONG. Meer informatie

Verbeter prestaties en analyses met onze nieuwe AI-gebaseerde integratie met GONG. Meer informatie

Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 22/12/2022

 1. Inleiding

1.1 Wij zetten ons in voor de bescherming van de privacy van de bezoekers van onze website en de gebruikers van onze diensten.

1.2 NUACOM en haar moedermaatschappij TSFY Ltd. In dit beleid verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar NUACOM. Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over ons.

1.3 In dit privacybeleid ("Privacybeleid"), samen met onze Algemene Voorwaarden en alle andere documenten waarnaar daarin wordt verwezen, wordt uiteengezet op welke basis persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze zullen behandelen te begrijpen. Door nuacom.nl of nuacom.com, ("Website") te bezoeken of onze oplossingen en diensten te gebruiken, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven.

1.4 Voor de toepassing van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ("GDPR") of enige latere wijziging of vervanging of aanvullende wetgeving (samen "Gegevensbeschermingswet"), is de gegevensbeheerder Nuacom Limited van Block B, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare, Ierland.

1.5 Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonsgegevens van onze websitebezoekers en gebruikers van diensten; met andere woorden, wanneer wij het doel van en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

1.6 Wij gebruiken cookies op onze website. Voor zover sommige cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, zullen wij u bij uw eerste bezoek aan onze website vragen om toestemming voor het gebruik van cookies.

1.7 Onze website bevat privacycontroles die van invloed zijn op de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Via de privacy controles kunt u aangeven of u direct marketing communicatie wilt ontvangen en kunt u de publicatie van uw gegevens beperken. U hebt toegang tot de privacycontroles via de website.

 1. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

2.1 In dit deel 2 hebben wij uiteengezet:

(a) de algemene categorieën persoonsgegevens die wij mogen verwerken.

(c) de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens mogen verwerken; en

(d) de rechtsgrondslagen van de verwerking.

2.2 Wij kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten ("gebruiksgegevens"). De gebruiksgegevens kunnen bestaan uit uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina's en websitenavigatiepaden, alsmede informatie over de timing, de frequentie en het patroon van uw gebruik van de diensten. De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en de diensten te analyseren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk het bewaken en verbeteren van onze website en diensten.

2.3 Wij kunnen uw accountgegevens ("accountgegevens") verwerken. De accountgegevens kunnen uw naam, e-mailadres en telefoonnummer bevatten. De bron van de accountgegevens bent u of uw werkgever. De accountgegevens kunnen worden verwerkt om onze website te exploiteren, onze diensten te verlenen, de veiligheid van onze website en diensten te waarborgen, back-ups van onze databases te onderhouden en met u te communiceren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de goede administratie van onze website en ons bedrijf.

2.4 Wij kunnen uw informatie uit uw persoonlijke profiel op onze website verwerken ("profielgegevens"). De profielgegevens kunnen uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto's en arbeidsgegevens bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te controleren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk het goede beheer van onze website en ons bedrijf.

2.5 Wij kunnen informatie verwerken die u plaatst voor publicatie op onze website of via onze diensten ("publicatiegegevens"). De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om deze publicatie mogelijk te maken en om onze website en diensten te beheren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk het goede beheer van onze website en ons bedrijf.

2.6 Wij kunnen informatie verwerken uit een aanvraag die u bij ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten ("aanvraaggegevens"). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt om u relevante goederen en/of diensten aan te bieden, te vermarkten en te verkopen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming.

2.7 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot onze klantrelaties, met inbegrip van contactgegevens van klanten ("klantrelatiegegevens"). De klantrelatiegegevens kunnen uw naam, uw werkgever, uw functie of rol, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u of uw werkgever omvatten. De bron van de relatiegegevens bent u of uw werkgever. De relatiegegevens kunnen worden verwerkt om onze relaties met klanten te beheren, met klanten te communiceren, die communicatie bij te houden en onze producten en diensten bij klanten te promoten. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk het goede beheer van onze klantenrelaties.

2.8 Wij kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, met inbegrip van aankopen van goederen en diensten, die u met ons en/of via onze website aangaat ("transactiegegevens"). De transactiegegevens kunnen bestaan uit uw contactgegevens, uw betalingsgegevens en de transactiegegevens. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt voor het leveren van de gekochte goederen en diensten en het bijhouden van een goede administratie van die transacties. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het op uw verzoek ondernemen van stappen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk de goede administratie van onze website en ons bedrijf.

2.9 Wij kunnen gegevens verwerken die u aan ons verstrekt om u te abonneren op onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven ("notificatiegegevens"). De aanmeldingsgegevens kunnen worden verwerkt om u de desbetreffende aanmeldingen en/of nieuwsbrieven toe te zenden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

2.10 Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of betrekking heeft op communicatie die u ons toestuurt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens kunnen de inhoud van de communicatie en de metadata in verband met de communicatie omvatten. Onze website genereert de metadata die verband houden met de communicatie via de contactformulieren op de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om een administratie bij te houden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk het goede beheer van onze website en ons bedrijf en de communicatie met gebruikers.

2.11 Wij kunnen de telefoongesprekken die naar ons worden gevoerd of van ons worden ontvangen (" telefoongespreksgegevens") gegevens verwerken. Deze gegevens kunnen bestaan uit de telefoonnummers, datum en tijd van het gesprek, duur van het gesprek, voicemail, een geluidsopname van het gesprek. De bron van deze gegevens bent u of uw werkgever. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om uw instructies bij te houden en om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te kunnen voldoen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het op uw verzoek ondernemen van stappen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

2.12 Verkeersgegevens over de communicatie die plaatsvindt via ons platform (zoals gesprekken, teamchat, videoconferenties, SMS,) om ons in staat te stellen deze communicatie effectief en efficiënt te verzenden.

2.13 Netwerkbewakingsgegevens om ons in staat te stellen de veiligheid en wendbaarheid van onze interne netwerken te handhaven.

2.14 Loggegevens over u bij het gebruik van de Diensten, Website of Apps, waaronder het Internet Protocol ("IP") adres, Internet Service Provider ("ISP"), type browser, verwijzende/uitgaande pagina's, de op onze website bekeken bestanden (bijv. HTML-pagina's, afbeeldingen, etc.), besturingssysteem, datum/tijdstempel, en/of clickstreamgegevens om trends in het totaal te analyseren en de website te beheren;

2.15 Apparaatgegevens over elk apparaat, waaronder het mobiele telefoonnummer en andere informatie met betrekking tot mobiele apparaten, zoals het besturingssysteem en het model, indien u onze Diensten gebruikt via onze Apps. Voor andere apparaten informatie verzameld door cookies en andere soortgelijke technologieën. Wij gebruiken verschillende technologieën om informatie te verzamelen, waaronder het opslaan van cookies op uw computers.

2.16 Metagegevens, dat zijn gegevens die over andere gegevens zijn gecreëerd en die de omvang, opmaak en andere kenmerken van een gegevensitem kunnen omvatten.

2.17 E-mails/communicatie met ons; en

2.18 Factuurgegevens, waaronder eventuele betalingsgegevens.

2.19 Wij kunnen uw in dit beleid genoemde persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De rechtsgrondslag voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

2.20 Wij kunnen al uw in dit beleid genoemde persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het inwinnen van professioneel advies. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk een goede bescherming van ons bedrijf tegen risico's.

2.21 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals uiteengezet in deze paragraaf 2, kunnen wij ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

2.22 Gelieve ons geen persoonsgegevens van anderen te verstrekken, tenzij wij u daarom verzoeken.

 1. Informatie die we van derden verzamelen

3.1 Wij kunnen de namen, e-mailadressen, postadressen en woonplaats van personen van derden verzamelen om onze producten of diensten aan deze personen aan te bieden. Deze verzameling van informatie en marketing wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

3.2 Wij kunnen persoonlijke informatie over u ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbaar beschikbare databanken of derden van wie wij gegevens hebben gekocht, en deze gegevens combineren met informatie die wij al over u hebben in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit helpt ons om onze gegevens bij te werken, uit te breiden en te analyseren, nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

3.3 Wij kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen uit andere toepassingen die u gebruikt als u ervoor kiest om de apps of diensten van NUACOM te integreren met andere apps of diensten.

 1. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan anderen

4.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan elk lid van onze groep van ondernemingen (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden en op de rechtsgronden die in dit beleid zijn uiteengezet. Informatie over ons concern vindt u op onze website.

4.2 Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en/of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of handhaven van verzekeringsdekking, risicobeheer, het inwinnen van professioneel advies, of het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4.3 Wij kunnen uw contactgegevens bekendmaken aan onze leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het uitbesteden van de noodzakelijke werkzaamheden.

4.4 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten kunnen worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders. Wij zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw betalingen, de terugbetaling van dergelijke betalingen en de behandeling van klachten en vragen in verband met dergelijke betalingen en terugbetalingen.

4.5 Wij kunnen uw aanvraaggegevens bekendmaken aan een of meer van de geselecteerde derde leveranciers van goederen en diensten die op onze website staan vermeld, zodat zij contact met u kunnen opnemen om u de betreffende goederen en/of diensten aan te bieden, op de markt te brengen en te verkopen. Elke dergelijke derde partij zal optreden als een gegevensbeheerder met betrekking tot de aanvraaggegevens die wij aan haar verstrekken; en bij contact met u zal elke dergelijke derde partij u een exemplaar bezorgen van haar eigen privacybeleid, dat het gebruik van uw persoonsgegevens door die derde partij zal regelen.

4.6 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens als bedoeld in dit punt 4, kunnen wij uw persoonsgegevens openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in een gerechtelijke procedure, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

 1. Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

5.1 Sectie 5 geeft informatie over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5.5 Wij nemen alle redelijke maatregelen om de van u ontvangen informatie te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging en onbevoegde bekendmaking of toegang. Wij hebben passende fysieke, technische en administratieve maatregelen getroffen om uw informatie te beschermen en te beveiligen, en wij maken gebruik van privacyverbeterende technologieën zoals encryptie. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen VIA e-mail: dataprotection@nuacom.com.

5.6 Wij zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens veilig en volgens dit Privacybeleid worden behandeld, en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw Persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie.

 1. Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens

6.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens als volgt:

        Wij bewaren de door u verstrekte Persoonsgegevens zolang wij deze mogelijk nuttig achten om contact met u op te nemen over de Abonnementsdienst of onze andere diensten of zolang dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te handhaven, waarna wij de gegevens veilig verwijderen. Wij zullen deze informatie op een eerder tijdstip van de servers verwijderen indien u daarom verzoekt, zoals beschreven in "Opting Out and Unsubscribing" hieronder. Indien u informatie aan onze klanten verstrekt als onderdeel van hun gebruik van de Abonnementsdienst, beslissen onze klanten hoe lang zij de persoonsgegevens die zij van u verzamelen, willen bewaren. Indien een klant zijn gebruik van de Abonnementsdienst beëindigt, zullen wij de klant toegang verschaffen tot alle informatie die door de Abonnementsdienst voor de klant is opgeslagen, met inbegrip van de door u verstrekte Persoonsgegevens, voor uitvoer door de klant overeenkomstig onze overeenkomst met onze klant. Na beëindiging kunnen wij, tenzij dit wettelijk verboden is, alle klantgegevens, met inbegrip van uw Persoonsgegevens, uit de Abonnementsdienst verwijderen.

        Wij bewaren uw Persoonsgegevens bij de dienst "HubSpot CRM" die de veiligste en meest stabiele gegevensbescherming biedt.

 1. Amendementen

7.1 Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

7.2 U dient deze pagina af en toe te raadplegen om er zeker van te zijn dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in dit beleid.

 1. Uw rechten

8.1 In deze Sectie 8 hebben wij de rechten samengevat die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. Daarom moet u de relevante wetten en richtsnoeren van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

8.2 Uw belangrijkste rechten op grond van de gegevensbeschermingswetgeving zijn:

(a) het recht op toegang.

(b) het recht op correctie.

(c) het recht op verwijdering van gegevens.

(d) het recht om de verwerking te beperken.

(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

(f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(g) het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en

(h) het recht om de toestemming in te trekken.

8.3 U hebt het recht op bevestiging of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien dit het geval is, toegang tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Mits de rechten en vrijheden van anderen niet in het gedrang komen, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens bezorgen. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar voor extra kopieën kan een redelijke vergoeding worden gevraagd. U heeft toegang tot uw persoonsgegevens door in te loggen op uw account via onze Website.

8.4 U hebt het recht onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.

8.5 In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct-marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer wanneer de verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor de nakoming van een wettelijke of contractuele verplichting; of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

8.6 In bepaalde omstandigheden hebt u het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig maar u verzet zich tegen het wissen ervan; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van onze verwerking, maar u hebt de persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens blijven opslaan. Wij zullen ze echter alleen anderszins verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

8.7 U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van enig openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

8.8 U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (met inbegrip van profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

8.9 U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

8.10 Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is:

(a) toestemming, of

(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u "partij" bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst,

        en deze verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, heeft u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

8.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

8.12 Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking laat de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking onverlet.

8.13 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen, naast de andere methoden die in deze Sectie 8 worden genoemd.       

 1. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

9.1 Zakelijke transacties

        Indien wij betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u daarvan in kennis stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

9.2 Rechtshandhaving

        Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht zijn uw Persoonsgegevens bekend te maken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

9.3 Andere wettelijke vereisten

        Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken indien wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

        (a) Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

        (b) Onze rechten of eigendom beschermen en verdedigen.

        (c) mogelijke wanpraktijken in verband met de Website en Diensten te voorkomen of te onderzoeken.

        (d) Uw persoonlijke veiligheid, de Website of het publiek te beschermen.

        (e) Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid.

 1. Links naar andere websites

10.1 Onze website en het materiaal van onze diensten kunnen links bevatten naar andere websites die wij niet beheren. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de website van die derde geleid. Wij raden u ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

10.2 Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

 1. Privacy van kinderen

11.1 NUACOM levert geen producten of diensten die zijn ontworpen voor gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar en verzamelt niet bewust persoonlijke informatie van of over kinderen jonger dan 16 jaar. Als u denkt dat een kind jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie heeft verstrekt aan NUACOM, neem dan contact op met dataprotection@nuacom.com.

 1. Klachten

12.1 Als u klachten hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op zoals uiteengezet aan het einde van dit Privacybeleid of neem contact op met onze toezichthoudende autoriteit in Ierland:

Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Ierland.

 1. Onze gegevens

13.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door TSFY Limited T/A NUACOM.

13.2 Wij zijn in Ierland geregistreerd bij Dublin CRO, registratienummer 471291, en ons vestigingsadres is: Block B, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare, Ierland.

13.3 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres.

(b) via het contactformulier op onze website.

(c) per telefoon, op het contactnummer dat op onze website staat; of

(d) per e-mail, op het volgende e-mailadres: dataprotection@nuacom.com .